Voataiza mba hatavy isika

Efa hatramin’ny fahazazana isika no nahazo, tsy nahy, ohatra ara-pihetsika sy fanabeazana ara-kolotoraly izay nampatavy antsika. Noho izany, ny tena nampatavy antsika dia :

1) Mangala-tahaka ny ohatry ny ray aman-drenintsika

Fait grossir suivre les pas de ses parents

Mamerina ny ohatra ara-pihetsika izay nomen’ny ray aman-drenintsika antsika tamin’ny fahazazantsika isika. Ny ankizivavy dia manaraka ny fihetsin’ny reniny ary ny ankizilahy ny fihetsin’ny rainy.
Noho izany, ny fihetsika rehetra, izay tsy niniana, ataon’ny reny dia arahin’ny zanaka vavy any amin’ny hatanorany, na dia tsy fanahy iniana aza izany.

 • Raha mahita ny reniny manao maquillage sy jejojejo ny ankizivavy, dia hilalao maquillage izy sady tsy mitsahatra ny hijerijery fitaratra.
 • Ny ankizivavy izay mahita an-dreniny manao régime dia hanao régime ihany koa rehefa tanora. Satria hoheveriny fa fomba fisakafohanana normal izany manao régime izany.
 • Raha mahita an-dreniny milanja isan’andro ny ankizivavy iray dia hitandrina be ny lanjany izy amin’ny hatanorany, na ho lasa obsédée amin’io lanjany io mihitsy aza. Satria hihevitra izy fa ratsy ny mitombo, ary normal ny mitandrina ny habeany.

Noho izany, ny manaraka ny ohatra tsara na ratsy omen’ny ray aman-dreny antsika isika, indrindra raha toa ka matavy izy ireo. Oh : manao régime, mitaintaina amin’ny lanja sy obsedé(e) amin’izany, tsy manao fanatanjahantena, mihomehy sy mifosa, ary mankahala ny olona matavy, …

Se peser

Hadihadio ny ohatra ara-pihetsika azonao

 • Nilanja teo imasonao ve ny reninao/rainao ?
 • Nanao régime ve ny reninao/rainao ?
 • Nampiasa vokatra lazaina fa mampihena ve ny reninao/rainao ? Oh : Thé minceur, savony mampihena, menaka mampihena, tambavy mampihena, …
 • Efa nimenomenona momba ny lanjany teo imasonao ve ny reninao/rainao ?
 • Efa nimenomenona momba ny bikany teo imasonao ve ny reninao/rainao ?
 • Nilalao faritra iray tamin’ny vatany teo anoloana fitaratra ve ny reninao/rainao ? Oh : ny kibony, ny sandriny, …
 • Efa nanontany anao ve ny reninao/rainao fa nihanatavy ve izy ?
 • Efa nanontany anao ve ny reninao/rainao mba hampitaha azy amin’ny olona iray izay hitany fa « sexy » ? Oh : Matavy noho izy ve aho ? Sexy noho izaho ve izy ? Ngeza noho ny feany ve ny feako ?

2) Tian’ny ray aman-drenintsika hatavy isika

Enfant médecin

Teren’ny ray aman-drenintsika isika mba ho toa ny zanaka izay niriany hananana. Betsaka ny ray aman-dreny izay manery ny zanany ho tonga dokotera, mpisolo vava, mpitsara, … nefa tsy miraharaha izay tena tian’ny zanany. Tsy mitranga any amin’ny asan’ny zanany fotsiny izany anefa, fa any amin’ny bikan’ny vatan’ny zanany ihany koa. Betsaka aza ny ray aman-dreny izay kivy sy mitebiteby satria mahia loatra ny zanany, araka ny fahitany azy. Tereny hihinan-kanina io zanany io na dia tsy noana aza izy.
Misy namako hatramin’ny fahazazako izay miferotr’aina noho ny fivoharan’ny lanjan’ny zanany lahy vao tsy ampy taona iray. Satria hitany fa kely noho ny zanaky ny rahavaviny ny zanany. Tereny hinono foana io zaza io ary tsy tian’ilay zanany izany. Ny niafarany dia lasa tsy tia nono  sy biberon ilay zaza. Tsy nahita aretina anefa ny pédiatre. Tsy nahita zavatra tokony hampiahiahy akory izy. Tsy noana fotsiny ilay zaza. Kivy foana io namako io isaky ny mahita ny « fe keliny » araky ny filazany azy. Kivy foana izy isaky ny mahita sarin-jazakely botrefona kely. Ary miteny izy hoe : « Rahoviana ary ny zanako vao ohatr’izao ? »
Mahatsapa-tena voakasik’io ohatra io ve ianao ? Mahafinaritra anao ve ny mahita zaza kely botrefona kely na matavy be ? Efa nanery tena hihinan-kanina be dia be ve ianao mba hampifalifaliana an’i dada sy neny ?

Enfant en surpoids

Hadihadio raha noterena hatavy ianao

 • Nanery anao hanao régime ve ny reninao/rainao satria hitany fa ngeza loatra noho ny tiany ianao ?
 • Nanery anao hampiasa vokatra voalaza fa mampahia ve ny reninao/rainao satria hitany fa ngeza noho ny tiany ianao ? Oh : savony mampahia, menaka mampahia, tambavy na dite mampahia, ranona poarao, …
 • Efa nitsikera ny bikanao ve ny reninao/rainao ? Oh : Matavy loatra ianao, mahia loatra ianao, …
 • Niferotr’aina noho ny lanjanao ve ny reninao/rainao ? Oh : Ngeza loatra na kely loatra ianao ho azy.
 • Tezitra ve ny reninao/rainao satria tsy nihinan-kanina araka ny tiany ianao ?
 • Nampiseho anao ny hakiviany ve ny reninao/rainao rehefa tsy mihinan-kanina araka ny tiany ianao ?
 • Nampitahotra anao fa tsy ho tiany intsony ianao ve ny reninao/rainao mba hihinanao hanina ? Oh : Raha mbola misy ambiny eo am-bilianao dia tsy tiako intsony ianao. Na tsy zanako intsony ianao raha tsy manampitra ny eo am-bilianao.

3) Atosiky ny ray aman-drenintsika mba hatavy isika

Forcer un enfant manger

Iza no efa naheno ilay fiteny matetika hoe : « lanio daholo ny eo am-bilia » na hoe « aza mamela sisa » satria « misy olona maro tsy misakafo any ivelan’ny trano any na any Antsimo any » na satria « tsy fahalalam-pomba ny mamela sisa » ? Ireny fiteny izay ampiasain’ny ray aman-dreny mba hanerena antsika tsy hamela sisa eo am-bilia na dia tsy noana intsony aza isika. Nefa, mahatsikaiky kely, tsy hanampy ny olona ivelan’ny trano na any Antsimo hihinan-kanina ny fihinanana izany. Fantatro fa ny tena anton’izany dia ny fanehoana fanajana ireny olona izay matin’ny hanohanana ireny. Nefa ve ny fisesefanao hanina dia maneho fanajana an’ireny olona ireny ?
Iza taminareo no efa voateny hoe « hano ny legioma eo am-bilianao io fa tsara ho an’ny fahasalamana io » na « raha tsy mihinana an’io legioma io ianao tsy omeko desera » ? Fampitahorana izay ataon’ny ray aman-dreny mba hanerena antsika hihinana izay tsy tiantsika. Nefa ny fiantraikan’izay dia lasa tsy tiantsika ilay sakafo. Na lasa fihetsintsika izany : lasa manery tena isika hihinana sakafo tsy tiana satria misy milaza fa ara-pahasalamana ireny na hoe mampahia na mampihena. Izay no manosika antsika hanery tena hihinan-kanina tsy noho ny hanohanana fa noho ny fitiavana hihena na hahia na ho salama.

Nahazo fanabeazana toa izany isika ary mitondra ny fiantraikan’izany mandrapahafaty. Ary matetika aza mbola ampianarintsika ny zanantsika sy ny zafikelintsika ihany koa ireny tsindrihazolena ireny. Ka dia mahatonga antsika hanery tena hihinana ny hanina rehetra izay eo am-biliantsika fa tsy miraharaha akory ny fatra tena ilain’ny vatana izany. Ary ny tena mahasosotra dia terentsika hanao toa izany koa ny manodidina antsika.

Hadihadio ny fanerena izay mampatavy anao

 • Nanery anao tsy hamela sisa mihitsy ve ny reninao/rainao ? Oh : Raha mbola misy ambiny ny eo am-bilianao dia tsy mahazo mihetsika eo ianao. Na raha tsy tapitra ny eo am-bilianao, tsy mahazo milalao ianao.
 • Nanery anao hisakafo ve ny reninao/rainao satria efa tonga ny ora fisakafohanana ?
 • Nanery anao hihinana sakafo ve ny rainao/reninao ? Oh : karaoty, pitipoa, …

4) Nampianatra antsika hihinana ny fihetsehampontsika ny ray aman-drenintsika

 • Efa nampinonoan’ny reninao ve ianao nefa tsy noana akory fa tiany fotsiny ianao mba tsy hitomany intsony ?
 • Efa nahazo vatomamy na sokola avy tamin’ny ray aman-dreninao ve ianao mba hanambatambazana anao ?
 • Efa nampitahotra anao fa tsy hahazo sakafo ianao raha tsy manao izay tiany ve ny rainao na ny reninao ?
 • Efa noteren’ny ray aman-dreninao hihinan-kanina izay tsy tianao akory ve ianao ka lasa tsy tia maizina iny sakafo iny ?

Voatosiky ny ray aman-drenintsika, tsy niniana, isika mba hampifandray ny sakafo amin’ny fihetsehampontsika. Mamorona fifandraisana ratsy amin’ny sakafo izany : lasa « mihinana ny fihetsehampontsika isika ». Ohatra : ny fampinonoana zaza mba hampangina azy tsy hitomany intsony dia mampianatra azy hampifandray ny rononon-dreniny amin’ny fahasambaran’ny eo anilan’ny reniny izay manambitamby azy. Noho izany, hino izy fa mba hanambatambazana azy dia mila mihinan-kanina izy. Mitovy amin’izay ihany : rehefa zarina omena vatomany na sokola ny zaza iray mba hanambatambazana azy, dia hitady ireny sakafo ireny foana izy rehefa malahelo, kivy, na tezitra, …
Noho izany, mi-compenser ny olantsika amin’ny sakafo isika, sady tsy miraharaha akory ny filan’ny vatantsika. Ary matetika, terentsika ny manodidina antsika hanaraka izany fihetsika izany. Oh : Terentsika ny namantsika ho zara raha hisakafo satria mihevitra isika fa matavy loatra isika (isika izay manery fa tsy ilay namana).

Manger ses émotions

Hadihadio ny manosika anao hihinana ny fihetsehamponao

 • Nampinono anao mba tsy hitomanianao intsony ve ny reninao, na dia tsy noana aza ianao ?
 • Nanome sakafo anao ve ny reninao/rainao mba hanambatambazana anao ? Oh : Nanome anao vatomamy na sokola izy mba tsy hitomanianao intsony.
 • Mamindra ny fitebitebintsainao momba ny vatanao amin’ny manodidina anao ve ianao ? Oh : « Aza zara raha misakafo toa an’io ! » na « Mba mihinàna vary bebe kokoa e ! ».

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.

Inona no fanirianao ?

Regime Tsy maharitra régime Culpabilite

Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola …  ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?

Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?

Abdos
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?

Medicaments

Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?

Hamburger


Poignees d amour
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
 

Cuisses dans short

Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?

Vetements a votre taille

Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?

Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...

Trousseau de clé

Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.

Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.